Oprettelse af Naturråd på Fyn

Faaborg-Midtfyn Kommune er sekretariatskommune for Naturrådet. Her på siden kan du finde info om Naturrådets arbejde.

I henhold til Lov om Planlægning skal der oprettes et naturråd på Fyn (Middelfart undtaget). Naturrådet skal bistå kommunerne med udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Forslaget skal geografisk dække de kommuner, som det lokale naturråd dækker.

Faaborg-Midtfyn Kommune er udpeget som sekretariatskommune.

Følgende organisationer eller foreninger kan anmode om at indgå i naturrådet på Fyn:

  • relevante landsdækkende erhvervsorganisationer
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesse
  • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af natur.

Hver organisation eller forening kan indstille ét medlem og én suppleant til naturrådet.

Naturrådets sammensætning

Naturrådet kan højest bestå af 20 medlemmer og der skal tilstræbes en ligelig repræsentation af organisationer og foreninger, der varetager forskellige interesser i forbindelse med planlægning for natur – altså en ligelig repræsentation af natur-, miljø- og friluftsinteresser på den ene side og erhvervsinteresser på den anden side.

Derudover finder ligestillingsloven anvendelse. Det betyder, at foreninger og organisationer skal indstille både en mand og en kvinde. Hvis det ene køn kun i ringe omfang er repræsenteret eller valgt ind i foreningen eller organisationen kan kravet fraviges. Hvis det er tilfældet skal I kort redegøre for det i forbindelse med anmodningen om at indgå i Naturrådet.

På baggrund af de anmodninger om deltagelse der indkommer, vil sekretariatskommunen, i samråd med de øvrige kommuner, sammensætte et Naturråd med en ligelig vægtning af interesser og køn.

Derudover deltager en observatør fra hver kommune.